Regulamin

Regulamin używania Aplikacji Zmieć Śmieć

I. Wprowadzenie

 1. Aplikacji Zmieć Śmieć stanowi własność Fundacji Polska górom! (zwanej dalej Fundacją) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Blacharskiej 12B/6, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850644, REGON 386683244, NIP 894 3156783, nr telefonu (+48) 607653646, adres e-mail kontakt@polskagorom.pl
 2. Misją aplikacji Zmieć śmieć jest zwiększenie świadomości osób o zjawisku zaśmiecenia terenów  zielonych – lasów. Aplikacja motywuje do wspólnej odpowiedzialności za świadome i pozytywne korzystanie z miejsc przyrody poprzez zbieranie śmieci oraz przeciwdziałanie wyrzucaniu odpadów komunalnych i powstawanie dzikich wysypisk.
 3.  Aplikacja wskazuje użytkownikom końcowym („Klientom”) geolokalizację koszy na śmieci i zachęca, aby znalezione w lesie śmieci zabrać ze sobą i wyrzucić we wskazanym przez nią miejscu.
 4. Aplikacja posiada  mapę koszy na śmieci, do których klient  może oddać zebrane przez siebie w lesie odpady. Aplikacja daje możliwość klientowi dodania nowego, ogólnodostępnego kosza do mapy, którego wcześniej w niej nie było. 
 5. Niniejszy regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do zbierania śmieci, a przez to uzyskiwania punktów, które są zamieniane na rabaty i nagrody u parterów Aplikacji z ich oferty produktowej.
 6.  Przed uruchomieniem Aplikacji Klient powinien zaakceptować niniejszy Regulamin w związku z czym Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem jeszcze przed uruchomieniem geolokalizacji na swoim telefonie lub innym przenośnym urządzeniu IT. 
 7. Polityka prywatności jest dostępna na stronie: www.polskagorom.pl oraz www.zmiecsmiec.pl, stanowi integralny element niniejszego Regulaminu i również będzie podlegała akceptacji w momencie akceptowania Regulaminu.

II. Koncepcja Aplikacji Zmieć śmieć

 1. Zaśmiecone obszary ochrony przyrody mogą być sprzątane z inicjatywy własnej osób korzystających z rekreacji na terenie zielonym.
 2. Używana przez Klienta Aplikacja jest darmowa i stanowi motywację do zbierania śmieci poprzez nagradzanie za działanie społeczne i środowiskowe.
 3. Klient, zabierając napotkany śmieć ze sobą wykonuje jego zdjęcie, które aplikacja gromadzi w swojej bazie, po czym wyrzuca go w ogólnodostępnym koszu na śmieć robiąc przy tym kolejne zdjęcie. Zebrane i wyrzucone śmieci zamieniają się na punkty (zwane dalej ECOinami).  Punkty sumują się ze sobą i stanowią łączną wartość, za którą Klient otrzymuje rabat na zakup wybranego produktu z oferty parterów lub nagrodę. Decyzja o przeznaczeniu swoich punktów jest po stronie Klienta.
 4. Klienci mają możliwość otrzymania rabatów oraz nagród od Partnerów aplikacji udostępnionych za proekologiczne zachowanie, które wskazuje ilość zebranych oraz wyrzuconych śmieci z obszaru ochrony przyrody poza jego granice.
 5. Klient, który chce wymienić swoje punkty na zniżki lub nagrody u partnerów aplikacji powinien wybrać interesujący go kod rabatowy lub nagrodę. Indywidualny kod rabatowy przyjdzie na adres e-mail klienta, który został podany przy rejestracji w aplikacji.
 6. Klient, który odbiera nagrodę fizyczną. Zobowiązany jest do podania Fundacji Polska górom! swoich danych osobowych tj. imię i nazwisko, pesel, adres oraz dane swojego Urzędu Skarbowego. 
 7. Klient, który chce otrzymać swoją nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej obciążony zostanie kwotą wysyłki: 14,99 zł brutto płatnej na konto organizatora BNP 14 1600 1462 1891 0521 6000 0004.
 8. Po wykorzystaniu wybraniu zniżki lub produktu z puli nagród punkty w Aplikacji kasują i użytkownik może zbierać dalej.

III. Akceptacja

 1. W celu korzystania z aplikacji Klient musi spełniać następujące warunki:
  1. Być osobą fizyczną korzystającą z otrzymanych produktów/nagród na cele prywatne, tzw. na cele, nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Mieć ukończone 18 lat oraz posiadać ważny dowód tożsamości oraz pełne prawo do czynności prawnych w tym mieć prawo do zawierania wiążących umów,
  3. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.
 2. Klient wyraża zgodę, że wszelkie umowy pomiędzy Klientem a Fundacja Polska górom! oraz inne informacje niezbędne do skorzystania z rabatu/nagrody od partnerów aplikacji będą przechowywane przez Fundację Polska górom! zgodnie z polityką prywatności.
 3. Klient ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail w związku z realizowaniem dla niego przekazanych produktów / nagród rzeczowych. Jest to konieczne, aby Fundacja Polska górom! mogła mieć pewność, że Klient otrzyma wszelkie istotne informacje dotyczące otrzymania przekazanych produktów / nagród rzeczowych od partnerów aplikacji.
 4. Fundacja Polska górom! zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zgłoszenie do partnerów aplikacji będzie podlegało postanowieniom Regulaminu obowiązującym, w której chwili Klient zgłosił swoje punkty.

IV. Dane kontaktowe oraz obsługa Klienta

 1. Fundacja Polska górom! z siedzibą przy ul. Blacharskiej 12B/6, 53-206 Wrocław,  nr telefonu (+48) 607653646, adres e-mail kontakt@polskagorom.pl.

V. Produkty oraz informacje dotyczące produktów rabatowych i nagród

 1. Fundacja wyłącznie pośredniczy w kontakcie i zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Partnerem i nie ponosi odpowiedzialności za Produkty ani za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Klientem.
 2. Fundacja nie zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą, kupnem, produkcją, przetwarzaniem, oznaczaniem, pakowaniem, dostawą i obsługą produktów/nagród.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań umownych dotyczących Produktów w stosunku do Klientów, w szczególności za wytwarzanie, sprzedaż, kupno, przechowanie, przygotowanie, produkcję, przetwarzanie, oznaczanie, dostawę, jakość, składniki, alergeny i obsługę Produktów ze strony Partnerów oraz za zgodność Produktów, oraz sposobu wykonania powyższych czynności, ze stosownymi przepisami prawnymi.
 4. Klient może znaleźć informacje na temat wybranych przez siebie produktów na stronie www Partnera oraz ich opis. Informacje te mają na celu stworzenie Klientom jak najlepszych warunków do oceny wybranych Produktów przed złożeniem deklaracji. Partnerzy są odpowiedzialni za przekazany produkt, ich opis, dostępność oraz czas przekazania ich do Klienta. Partnerzy są również odpowiedzialni za zapewnienie, że informacje dotyczące Produktów są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne.
 5. Jeżeli Klient ma wątpliwości wobec składu, zawartości, wykonania produktu lub innych informacji dotyczących produktu/nagrody, powinien skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z wybranym Parterem przez złożeniem deklaracji o swoim wyborze. Dane kontaktowe Partnera dostępne są na stronie internetowej www.zmiecsmiec.pl.
 6. Podczas odbioru produktu/nagrody, Partner przekaże Klientowi wszystkie informacje, jakie są potrzebne przy korzystania z produktu. Produkty przekazane powinny zostać użyte zgodnie z ich zastosowaniem. PFG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, niepożądane działania lub reakcje organizmu (alergeny), które mogą wystąpić u Klienta przez Produkty, niezależnie od ich przyczyn, w tym także wskutek niezastosowania się przez Klienta do instrukcji na etykiecie lub innych informacji, przekazanych zgodnie z niniejszym Regulaminem lub bezpośrednio przez Partnera.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych wynikających z umów zawartych pomiędzy Klientem a sklepem Partnera, w tym w zakresie wytwarzania, produkcji, przetwarzania, oznaczania, dostawy, jakości, składników, alergenów lub obsługi Partnera.
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za termin oraz jakość sprzątania śmieci z dzikich wysypisk śmieci zgłoszonych przez Klienta.

VI. Lokalizacja koszy na śmieci

 1. Geograficzne dane współrzędne lokalizacji koszy na śmieci przekazane zostały przez wybrane podmioty samorządowe i instytucje, które posiadają bazę ich lokalizacji. Lokalizacja koszy jest na bieżąco aktualizowana przez Fundację oraz indywidualnych użytkowników aplikacji.  
 2. Jeżeli Klient zezwolił aplikacji na używanie usługi lokalizacyjnej (location services) , aplikacja wyświetli jego położenie w terenie oraz dostępne miejsca koszy na śmieci z wybranego obszaru. Po przeniesieniu znalezionych śmieci do wybranego przez siebie kosza na śmieci lub wyrzucenia innego, znajdującego się poza obszarem ochrony środowiska naturalnego i zlokalizowany jest w miejscowości, w jakiej przebywa wykonując jego zdjęcie, Klient otrzymuje punkty naliczane zgodnie z taryfikacją punktów, który dostępny jest w aplikacji. Wskazując miejsce, gdzie kosza na śmieci nie ma w rzeczywistości, Klient utraci zdobyte punkty za zachowania nieodpowiedzialne i krzywdzące środowisko naturalne.
 3. Dla odznaczenia wyrzucenia śmieci Klient wybiera przycisk w aplikacji zlokalizowany na ekranie głównym.
 4. Powyższa lista koszy na śmieci wygenerowana jest wyłącznie na podstawie kryteriów geograficznych. Klient będzie miał również możliwość dodania kosza, który jest lokalizowany na tym terenie poprzez przesłanie informacji do PFG w celu rozbudowywania bazy ogólnie dostępnych koszy na śmieci.
 5. Zgłoszenie dzikich wysypisk śmieci, które nie mogą zostać pozbierane przez Klienta punktowane są dodatkowo.

VII. Reklamacje

 1. Jeżeli Klient po zrobieniu zdjęcia znalezionego śmiecia, wyrzucenia ich we wskazane w aplikacji miejsce lub wyrzuci je do wskazanego przez siebie kosza na śmieci i nie otrzyma za to odpowiedniej ilości punktów powinien zgłosić swoją reklamację. Klient w swojej reklamacji powinien wskazać zdjęcia śmieci oraz kosza zlokalizowanego w konkretnym położeniu, które brały udział w naliczaniu punktów. Klient powinien kierować reklamację na adres e-mail: zmiecsmiec@polskagorom.pl. Po otrzymaniu reklamacji Fundacja przeanalizuję skargę i następnie udzieli Klientowi odpowiedzi w ciągu czternastu dni. Jeżeli Fundacja uzna reklamację za zasadną – punkty zostaną naliczone.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne sprzętu lub za brak dostępu do internetu w miejscu znalezienia śmiecia lub ich wyrzucenia. Klient, który zwróci się z tą informacją mailowo na adres kontaktowy Fundacji opisują i przedstawiając fakty, zostanie mu doliczone punkty w ramach podziękowanie za zaangażowanie w sprawie zbierania śmieci z miejsc ochrony przyrody.
 3. W przypadku, gdy sposób rozpatrzenia reklamacji Klienta przez Fundację nie spełni oczekiwań Klienta, Regulamin w żaden sposób nie ogranicza prawa Klienta do skorzystania ze środków związanych z rozwiązaniem sporów z Fundacją, które przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi serwis internetowy umożliwiający skorzystanie z pozasądowych mechanizmów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Serwis ten, dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/indeks, który został uruchomiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w ramach ODR w sporach konsumenckich).

VIII. Opinie Klientów

 1. Opinie wystawiane przez Klientów na stronie www aplikacji lub w jej social mediach nie mogą w szczególności:
  1. Zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści,
  2. Promować przemocy lub dyskryminacji,
  3. Naruszać praw własności intelektualnej innej osoby bądź osoby prawnej,
  4. Naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności),
  5. Promować nielegalnej działalności lub naruszać prywatności innej osoby,
  6. Być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest Fundacja,
  7. Być wykorzystane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzenia w błąd co do związków Klienta z inną osobą,
  8. Być zaangażowane politycznie w promocję działań partii politycznej.
 2. Fundacja nie kontroluje nie zmienia ani nie redaguje wystawionych opinii, z wyjątkiem tego, że Fundacja ma prawo do usunięcia lub edytowania w każdej chwili opinii wystawionych, które naruszają jeden lub więcej z powyższych zakazów lub zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy Klientów
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. opinie, w tym, w szczególności , za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Klient może się zetknąć czytając takie opinie.
 5. Fundacja jest uprawniona do przechowywania opinii.
 6. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści za wystawianie opinii na social mediach aplikacji.
 7. Pomiędzy wystawieniem opinii a jej publikacją ich w kanałach marketingowych może wystąpić opóźnienie.

 XIX. Zachowanie Klientów

 1. Klient zobowiązany jest do zachowania się z szacunkiem wobec innych klientów aplikacji oraz miejsc, w którym dokonuje się sprzątanie obszaru ochrony przyrody, jak również wobec pracowników Fundacji.
 2. W przypadku niewłaściwego zachowania Klienta wobec Aplikacji lub Fundacji lub jej Partnerów, lub w wypadku, gdy Klient popełni przestępstwo przeciwko Aplikacji lub Partnerowi lub Fundacji, w związku z użytkowaniem aplikacji , naruszy zasady kodeksu etyki zasad kultury osobistej, Fundacja może, w szczególności po złożeniu skargi przez Partnera, wykluczyć lub zawiesić możliwość korzystania z aplikacji. Interwencja Fundacji w tym zakresie nie pozbawia Partnera prawa do dochodzenia odszkodowania na innej podstawie prawnej.

X. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności zza straty wynikające lub związane z:
  1. sprawami, za które ponosi odpowiedzialność Partner aplikacji,
  2. sprawami, za które ponosi odpowiedzialność Gmina, państwowe i prywatne Lasy i Parki , Wody Polskie – jako instytucje zobowiązane do sprzątania śmieci ze swoich terenów
  3. błędy osób trzecich za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności
  4. nieuczciwie naliczanie punktów przez Klientów w celu uzyskania tylko dóbr materialnych

XI. Własność intelektualna

 1. Klient może korzystać z aplikacji oraz drukować lub pobierać zamieszczone na niej treści na swój własny , niekomercyjny użytek na następujących zasadach:
  1. Klient nie może korzystać z Aplikacji w sposób niewłaściwy (w tym hakować lub wydobywać dane
  2. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji i publikowanych na niej materiałów (w tym zdjęć i grafik) należą do Fundacji lub licencjodawców Fundacji, o ile nie wskazano inaczej. Dzieła te są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami odpowiednich traktów na obszarze całego świata, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wykorzystanie jakichkolwiek treści pobranych z Aplikacji w sposób inny niż zgodnie z niniejszym punktem jest zabronione.
  3. Klient nie może modyfikować elektronicznej lub papierowej wersji materiałów ściągniętych lub wydrukowanych zgodnie z niniejszym punktem, a także nie może wykorzystywać jakichkolwiek obrazów, fotografii bądź innych obiektów graficznych, czy też sekwencji wideo lub audio, w oderwaniu od towarzyszącego mu im tekstu.
  4. Klient zapewni, aby Fundacja była każdorazowo wskazana jako auto materiału pobranego z Aplikacji i aby każdorazowo zamieszczane były stosowne odniesienia do Fundacji jako jego autora.
  5. Klient nie może wykorzystywać jakikolwiek materiałów zamieszczanych w Aplikacji ani samej Aplikacji w celach komercyjnych bez uzyskania od Fundacji stosownej licencji.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszego Regulaminu Aplikacja nie może być wykorzystywana, a żadna jej część nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek inne platformie ani nie może być objęta żadnym publicznym czy też prywatnym systemem lub serwisem elektronicznego wyszukiwania i udostępniania danych, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji.

XII. Prawo właściwe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w przypadku, gdy sporów takich nie można rozstrzygnąć polubownie z Fundacją lub z Partnerem Aplikacji, będą rozstrzygane przez sądy polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.02.2024 roku